2022. április

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményezési hatáskörrel felruházott szervvel egyetértésben a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya
1. §

(1) E rendelet személyi hatálya a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 2. § a) pontjában meghatározott kibocsátóra terjed ki.
(2) E rendelet tárgyi hatálya a Ktd. 2. § b) pontjában és a 3. § c) pontjában meghatározott talajba juttatott szennyvízre terjed ki.
(3) E rendelet területi hatálya kiterjed Lovasberény község közigazgatási területén minden kibocsátóra, akit az 1. § (4) bekezdése alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség terhel.
(4) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11. § (1) bekezdésében meghatározott kibocsátót terheli.
(5) Nem terheli díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11. § (2) be-kezdésében meghatározott kibocsátót.

A talajterhelési díj megállapítása
2. §

(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a Ktd. 16. § és 17. §-ban meghatározottak szerint.
(2) A talajterhelési díjat a kibocsátó a Ktd. 12. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével állapítja meg.
(3) A kibocsátó a talajterhelési díj alapját jogosult csökkenteni a Ktd. 14. §-ában meghatározott igazoltan elszállított szennyvíz mennyiségével.
(4) Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet 3. melléklete szerinti vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani.

A talajterhelési díj bevallása
3. §

A talajterhelési díj bevallását az önkormányzati adóhatóság által erre a célra rendszeresített, a rendelet 1. mellékletét képező bevallási nyomtatványon kell benyújtani.

Díjkedvezmények és mentességek
4. §

(1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó,
a) akinél a közcsatorna kiépítésre került, de a rákötés műszakilag nem megoldható,
b) akinél nem történt meg a közcsatorna kiépítése,
c) aki az ingatlanon kizárólag kerti csapot üzemeltet, illetve közkútról van vízvételi lehetősége, illetve lakásában a vízvételi lehetőség adott, de fürdőhelyiséggel, wc-vel nem rendelkezik és a vízvételi hely korábban engedélyezett szennyvízszikkasztóhoz, vagy zárt szennyvíztározóhoz nem csatlakozik.
d) építkező telektulajdonos, az épület használatba vételi engedély kiadásáig.
(2) Nem kell talajterhelési díjat fizetnie annak a magánszemély kibocsátónak, akinek az éves vízfogyasztása nem haladja meg a 10 m3 mennyiséget.

A talajterhelési díj befizetése
5. §

A kibocsátó a talajterhelési díjat a bevallással egyidejűleg készpénz-átutalási megbízással, vagy banki átutalással Lovasberény Község Önkormányzata „Talajterhelési díj beszedési számla” megnevezésű, 11736006 -15362924-03920000 számú számlájára fizeti be.

A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás
6. §

(1) Lovasberény község közigazgatási területén ivóvíz közszolgáltatást ellátó közüzemi víz- és csatornaszolgáltató a tárgyévet megelőző évi
a) a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára rá nem kötött ingatlanokról,
b) a közcsatornára történő év közbeni ingatlan rákötésekről és azok időpontjáról,
c) vízfogyasztásukról,
d) locsolási célú felhasználásukról, ha locsolási vízmérővel rendelkeznek ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 1. napjáig adatot szolgáltat Lovasberény Község Jegyzőjének.
(2) Lovasberény község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását végző közszolgáltató a tárgyévet megelőző évben elszállított szennyvíz mennyiségéről ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 1. napjáig adatot szolgáltat Lovasberény Község Jegyzőjének.
(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használja fel az önkormányzati adóhatóság.

Talajterhelési díjjal kapcsolatos ellenőrzés
7. §

Lovasberény Község Jegyzője a kibocsátók által benyújtott bevallásokat, teljesített befizetéseket az adatszolgáltatók által szolgáltatott adatok alapján az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 90. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ellenőrzi.

Záró rendelkezés
8. §

Ez a rendelet 2022. április 1-jén lép hatályba.

 

Hatalmas bulival köszöntöttük a Hölgyeket Lovasberényben. Két év után ismét személyesen is megünnepelhettük településünk Hölgyeit. Megtelt a Róna József Művelődési Ház Ütő Endre nagyterme és Lovasberény Község Önkormányzatának férfi tagjai örömmel köszöntötték az egybegyűlteket. Horváth Péter két csodálatos verssel, majd Südi Mihály polgármester úr köszöntőbeszédével kedveskedett. A délután fénypontja, sztárvendége Vastag Tamás énekes volt, aki szó szerint megtáncoltatta és hatalmas buliba sodorta a délutánt. Reméljük, a Rónában átélt remek hangulat, emlékként visszatér egy-egy borús napon, és úgy, ahogy a helyszínen, vidámságot hoz a hétköznapokba. Mert Nőnek lenni jó! Isten éltesse Lovasberény Hölgyeit!

Fülöp-Weigler Bettina Anna

2022. március 11-én péntek délután tartottuk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseiről szóló megemlékezést. A Himnuszt követően Láda Luca tolmácsolásában hallhattuk Tóth Enikő Forr a dalom című versét. A Reményik Sándor Református Általános Iskola 5. osztályos tanulóinak megemlékező műsorát követően Őrszigeti Dávid alpolgármester úr mondott beszédet a 174 évvel ezelőtt történt eseményekre emlékezve. A Róna József Művelődési Házban kezdődő megemlékezésünket a Hősi Emlékműnél folytattuk, ahol az intézmények, egyházak és civil szervezetek hajtottak fejet a bátrak tiszteletére.

Fülöp-Weigler Bettina Anna

Egyesületünk története

Pályafutásunkat (már ha lehet így nevezni) a székesfehérvári Robin Hood Étterem (ami azóta már történelem) falai között kezdtük 2006 novemberében, melyet egyre gyarapodó létszámunk miatt hamar kinőtünk. 2007 májusától nyáron a Sóstó Természetvédelmi Terület, télen pedig a Gárdonyi Géza Művelődési Ház adott helyet edzéseinknek.

Csapatunkat 2008 júliusában hivatalosan is bejegyezték, így már Fehérvári Hagyományőrző Íjászegyesület néven működünk.

Az elmúlt 16 évben sok mindent megélt egyesületünk. Mondhatni a Teremtő útjai és a történelem viharai alakítottak minket is.

A kezdeti útkeresés nehézségei után megtaláltuk azokat a célokat, amikért igyekszünk minél többet tenni, hogy megvalósuljanak.

Az elmúlt két évben sajnos a Covid-19 hatásai minket sem kíméltek. Berögződött, megszokott dolgainkkal kellett felhagynunk, mint például az íjászedzésünk. Próbáltuk csinálni, amit lehetett, de sajnos az „élet” közbeszólt.

Egyesületünk elnöke 2019-ben elköltözött Székesfehérvárról Lovasberénybe. Felmerült a kérdés, hogy a korlátozások feloldása után lelhetünk-e új „otthonra” az edzéseinknek.

Polgármester úrral egyeztetve kérésünk segítségnyújtó kézre talált, így 2021 május végétől edzéseinket a lovasberényi kastélyparkban tartjuk vasárnap délutánonként.

Egyre jobban otthon érezzük magunkat és szeretnénk az idei tavasztól nyitottabbá tenni edzéseinket.

Akit érdekel az íjászat, a történelmi hagyományőrzés, többféle kézművesség, az bátran látogasson meg minket edzéseinken, akár csak egy beszélgetés erejére, idejére.

Rövid ismertető arról, hogy mivel is foglalkozunk hosszú évek óta. Érdeklődésünk és tudásunk is egyre csak bővül.

  • Az V-X. századig terjedő időszak íjászhagyományainak gyakorlása, megőrzése, népszerűsítése.
  • Kézművességek tanulása, gyakorlása: bőrművesség, fazekas és kerámiaművesség, kosárfonás, faesztergálás, bronzművesség, viseletkészítés és sok érdekes dolog még.
  • Korabeli gasztronómia kutatása és gyakorlása.
  • A korszak történelmi örökségének kutatása, ápolása, tudatosítása, példaértékű tapasztalatainak felhasználása.

Az elmúlt 16 évben nagyon sok helyen jártunk és sok mindennel foglalkoztunk a Kárpát-Medencében.

Íjászbemutatók, csatarekonstrukciók, gasztronómiai bemutatók, íjászversenyek, íjásztalálkozók és még sorolhatnám.

Edzéseinken folyamatosan beszélünk ezekről, és tervezzük a jövőt is.

Tehát akit érdekelnek ezek a dolgok, az jöjjön bátran vasárnaponként 17-19 óráig!

Végül egy idézet: „Nem felejthetjük kik vagyunk és hogy honnan jöttünk…”

Üdvözlettel:
Borbély Zsolt elnök
Fehérvári Hagyományőrző Íjászegyesület

Következő lapzárta időpontja:

2022.
június 24.

 

termofold

gecs

hpdesign

egyszazalek

 

 

 

 

  hazi            human